Skip to main content

Order Materials


ዓበይቲ ስምዒታት ይመጹን ይኸዱን (Tigrinya)

ዓበይቲ ስምዒታት ይመጹን ይኸዱን (Tigrinya)

Download free PDF

እዚ ናይ ታሪኽ መጽሓፍ’ዚ ብዛዕባ ድስካለ፣ ህድማን ባእስን(ግርጭት) ንቆልዑት ይምህር ከምኡ’ን ሓደ ሓደ መሰረታዊ ናይ ነብሰ ምቁጽጻር ጥበባት ንክመሃሩ ይሕግዞም። ብዛዕባ ድስካለ፣ ህድማን ባእስን ምርዳእ ውላድኩም ከምይ ከዝስምዖ ሓድሽ ዝርርብ ንክትጅምሩ የፍቅደልኩም ወይ ይሕግዘኩም ከምኡ’ውን ዕበይቲ ስምዒታቶም ንምቁጽጻር እንታይ ክገብሩ ከምዘለኩም ይሕግዝ።

$0.00

Digital Resource